Industrijske hemikalije 2017-06-06T10:36:41+02:00

Industrijske hemikalije

Hemikalije su supstance ili materijali određenog hemijskog sastava i sa tačno preciziranim svojstvima.
Firma Hemija patenting d.o.o. Lukavac je vodeća kompanija u Bosni i Hercegovini na polju distribucije industrijskih (baznih) hemikalija.

Svojim kupcima u 2016 godini distribuirali smo 18.350 t industrijskih hemikalija kojima pokrivamo gotovo sve grane industrijske proizvodnje.

Svoju ozbiljnost i uspješnost u poslu kojim se bavimo dokazujemo kao snabdjevači vitalnih privrednih subjekata koji su neophodni i direktno utiču na našu svakodnevnicu (Elektroprivreda, vodovodi, komunalna preduzeća, prehrambena industrija…).

Spisak hemikalija:

ALGICIDI
ALUMINIJUM SULFAT
AMINI
AMONIJUM FOSFAT
AMONIJUM HIDROKSID 25%
AMONIJUM HLORID
AMONIJUM SULFAT
ANTIPJENUŠAVCI
ANTISKALANTI ZA KOTLOVE
AQUAFLOK – koagulanti i flokulanti
AZOTNA KISELINA
BAKAR SULFAT – plavi kamen
BAZNI HROM SULFAT
BENZALKONIJUM HLORID
BIOAKTIVATORI
BIOCIDI
BIODISPERZANTI
BORAKS
BORNA KISELINA
CINK HLORID
DEKSTROZA
DIETANOLAMIN
DISPERZANTI
FERIHLORID
FERISULFAT
FEROSULFAT
FILTERSKE ISPUNE
FOSFORNA KISELINA food i teh.
GLICERIN
HLOR TEČNI 99%
HLOR U GRANULAMA
HLOROVODONIČNA KISELINA
HVATAČI KISEONIKA
INHIBITORI KOROZIJE
INHIBITORI NASLAGA
IONONOIZMJENJIVAČKE SMOLE
IZBJELJIVAČI (papir, celuloza, tekstil)
IZOPROPIL ALKOHOL
IZOPROPIL ALKOHOL
KALCIJUM HIPOHLORIT
KALCIJUM HLORID
KALCINIRANA SODA
KALIJUM HIDROKSID
KALIJUM PERMANGANAT
KSILOL

LEVOXIN 15 (hidrazin hidrat)
LIMUNSKA KISELINA
MAGNEZIJUM SULFAT
METILEN HLORID
MONOAMONIJUM FOSFAT
MONOETILEN GLIKOL MEG
MRAVLJA KISELINA 85%
NATRIJEV HLORIT
NATRIJUM BISULFIT
NATRIJUM FORMAT
NATRIJUM HIDROGEN SULFID
NATRIJUM HIDROKSID – listići
NATRIJUM HIDROKSID 48-50%
NATRIJUM HIPOHLORIT
NATRIJUM HISDROKSID 99%
NATRIJUM METABISULFIT
NATRIJUM NITRAT
NATRIJUM NITRIT
NATRIJUM SULFHIDRAT
NATRIJUM SULFID
NATRIJUM SULFIT
NATRIJUM TIOSULFAT
NATRIJUM TRIPOLIFOSFAT
n-HEXAN
PERHLORETILEN
POLIALUMINIJUM HLORID
POLIETILEN GLIKOL PEG
PROIZVODI ZA KONTROLU PRAŠINE
RETENCIONA SREDSTVA ZA PAPIR
SO NEJODIRANA
SO TABLETIRANA
SODA BIKARBONA
SREDSTVA PROTIV SNIJEGA I LEDA
HEMIKALIJE ZA MEMBRANSKE SISTEME (RO)
SUMPORNA KISELINA
TOLUEN
TRIHLORETILEN
TRINATRIJUM CITRAT
TRINATRIJUM FOSFAT
UREA
VISOKOFRUKTOZNI SIRUP 42
VODONIK PEROKSID

Za sva dodatna pitanja ili za hemikalije koje nisu na spisku kao i za dostavljanje i pregled tehničke dokumentacije (tehničke i sigurnosne liste) molimo Vas da nas konktaktirate, odnosno pošaljete nam zahtjev za sljedećem linku.