Home/Tretman otpadnih voda
Tretman otpadnih voda 2017-06-06T12:56:22+02:00

Tretman otpadnih voda

HEMIKALIJE ZA TRETMAN I OBRADU OTPADNIH VODA:

 • Sredstva za tretman komunalnih i industrijskih otpadnih voda
 • Koagulanti
 • Flokulanti
 • Antipjenušavci
 • Sredstva za bistrenje i obezbojenje voda
 • Bioaktivatori

KOAGULANTI::

Koagulanti su sredstva koja služe za bistrenje vode (destabilizaciju čestica) i koja se kao aditivi koriste u prečišćavanju pitkih, otpadnih (industrijskih i komunalnih) i pripremu procesnih voda.

U mogućnosti smo ponuditi neorganske, organske i formulisane koagulante:

• koagulanti na bazi polialuminijumhidroksi hlorida
• koagulanti na bazi željeznog hlorida
• koagulanti na bazi željeznog sulfata
• koagulanti na bazi aluminosilikata
• koagulanti na bazi poliamina i polyDADMAC-a
• amidno kondenzacijski koagulanti
• koagulanti na bazi neorganskih (Al3+ i Fe3+) kojima su modificirana svojstva sa organskim koagulantima (poliamini, polyDADMAC, aminio kondenzacijski proizvodi, itd.)

FLOKULANTI:

Flokulanti su sredstva koja služe za bistrenje vode koja se kao aditivi koriste u prečišćavanju pitkih, otpadnih (industrijskih i komunalnih) i procesnih voda. Kao sredstva za flokulaciju i flotaciju te za ugušnjavanje i dehidraciju mulja na cantrifugama, trakastim presama i filter presama.

Flokulante (praškaste ili tečne) razlikujemo po svojom naboju i molekularnoj masi i kategorišemo kao:

 • Kationski flokulant
 • Anionski flokulant
 • Neionski flokulanti

Ove tipove flokulanata nudimo sa različitim nabojima i molekularnim masama.

ANTIPJENUŠAVCI:

Antipjenušavci su sredstva koja se koriste za sprječavanje nastanka i suzbijanje pjene. Primjenjuju se za: suzbijanje pjene otpadne vode različitih industrija, suzbijanje pjene komunalnih postojenja za tretman otpadnih voda, suzbijanje pjene u procesima proizvodnje tekstila, papira, deterdženata, kože, boja i lakova te ostalih industrija.
U mogućnosti smo ponuditi antipjenušavce:

 • Na bazi polialkilenglikol etera
 • Na bazi alkilenoksidnih spojeva i derivata masnih kiselina
 • Na bazi estera viših masnih kiselina
 • Na bazi silikonskih emulzija